Beleggingsbeleid

Het pensioenfonds streeft naar een optimale balans tussen een hoog rendement tegen een lage en stabiele premie, volledige toeslagverlening en een goede dekkingsgraad. Om dat doel te bereiken is beleggen noodzakelijk en heeft het pensioenfonds een beleggingsbeleid opgesteld.

Beleggen is namelijk niet zonder risico’s. Het bestuur van het pensioenfonds heeft in overleg met de sociale partners de gewenste risicohouding bepaald. Deze risicohouding betekent dat het vereist eigen vermogen binnen bepaalde grenzen moet blijven. Die grenzen worden bepaald aan de hand van de haalbaarheidstoets. Deze toets laat zien hoe de financiële opzet, het verwachte pensioenresultaat en de daarbij behorende risico’s met elkaar samenhangen. Met andere woorden: kan het pensioenfonds op de lange termijn zijn verwachtingen waar maken?

Beleggings- en controlecommissie (BCC)

Het bestuur van het pensioenfonds neemt de strategische beslissingen voor het beleggingsbeleid. Het delegeert uitvoerende en controlerende taken inzake beleggingen aan een beleggings- en controlecommissie (BCC). De BCC geeft het bestuur advies.

De BCC bestaat uit drie interne leden, een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden en twee externe deskundigen. Haar belangrijkste taken en bevoegdheden zijn:

  • Monitoren van de fiduciair manager. De fiduciair manager voert het beleid uit dat in het beleggingsplan is vastgelegd.
  • Controleren van de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleggingsbeleid.
  • Per kwartaal beoordelen en evalueren van de behaalde beleggingsresultaten aan de hand van de rapportage van de fiduciair manager.
  • Per kwartaal rapporteren van de resultaten van het geformuleerde beleid aan het bestuur.
  • Gevraagd en ongevraagd voorstellen doen aan het bestuur voor aanpassing van de te volgen beleggingsstrategie en het beleid.

Strategisch beleggingsbeleid basis voor beleggingsjaarplan

Het strategisch beleggingsbeleid wordt afgestemd op de verplichtingen van het pensioenfonds met de genoemde haalbaarheidstoets en door een ALM-studie te doen. Met een ALM-studie bekijkt het fonds hoe de ontwikkelingen van de beleggingen en de pensioenverplichtingen door de tijd heen samenhangen (ALM = Asset Liability Management).

Iedere drie jaar herijkt het fonds het strategisch beleggingsbeleid met een nieuwe ALM-studie. Zo kan het rekening houden met de pensioentoezeggingen op dat moment, het risicoprofiel dat daarbij past en de actuele financiële positie. Daarna werkt het fonds het beleggingsbeleid verder uit en wordt het vastgelegd in een beleggingsjaarplan.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Maatschappelijk verantwoord beleggen betekent dat we bij het beleggen van uw pensioen rekening houden met het milieusociale aspecten en degelijk bestuur. Dit wordt ook wel ESG genoemd (environmental, social, governance).