Disclaimer

De op deze site verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, echter het gebruik van informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.
 

De samenstellers van de site nemen de uiterste zorgvuldigheid in acht. Fouten zijn echter niet geheel uit te sluiten. Ook zou er vertraging kunnen optreden in het bijwerken van de informatie.

Het pensioenfonds, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, het afgaan op of verspreiden van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de Deelnemer geldende pensioenreglement. Deze website is auteursrechtelijk beschermd. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de verstrekte informatie berusten bij het pensioenfonds of haar licentiegevers.

Op het gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing.

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte met de e-nieuwsbrief.

Lees oude edities Ik meld me aan