Overlijden

In de pensioenregeling is ook een partnerpensioen en een wezenpensioen opgenomen. Deze zorgen ervoor dat uw partner en kinderen financieel verzorgd achterblijven als u komt te overlijden.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u overlijdt. 
Als u voor de pensioeningangsdatum overlijdt, ontvangt uw partner een partnerpensioen.

Het partnerpensioen wordt toegekend aan de gehuwde partner, de bij de burgerlijke stand geregistreerde partner, of de partner met wie u ongehuwd samenwoont en die voldoet aan de gestelde voorwaarden, t.w. de ongehuwde en ongeregistreerde man of vrouw, niet zijnde een bloed- of aanverwant in de rechte lijn, met wie de ongehuwde en ongeregistreerde (gewezen) deelnemer of ongehuwde gepensioneerde ten tijde van zijn of haar overlijden een gemeenschappelijke huishouding voerde, welke ten minste zes maanden aantoonbaar heeft bestaan en waarbij is voldaan aan de voorwaarden zoals omschreven bij "scheiden/beëindigen partnerschap".

Wezenpensioen

In de pensioenregeling is ook een wezenpensioen opgenomen. Als u overlijdt, ontvangen uw kinderen een wezenpensioen. Dit wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u overlijdt en wordt uitgekeerd tot het einde van de maand, waarin het kind de leeftijd van 21 jaar bereikt.