Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Missie, visie en strategie

Pensioenfonds Staples heeft sinds 1 juli 2018 geen actieve deelnemers meer. Voor premievrije deelnemers en pensioengerechtigden blijft het fonds de regeling uitvoeren.

Missie

Het fonds wil voor alle belanghebbenden een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds zijn. Daarom voert het bestuur een solide financieel beleid en toetst het of afspraken voldoen aan wet- en regelgeving. Belangrijke onderdelen van het beleid zijn onder meer het toeslagbeleid, medezeggenschap van alle belanghebbenden, beginselen van goed pensioenfondsbestuur en een gedegen risicomanagement- en communicatiebeleid.

Visie

De ambitie van het pensioenfonds is het best mogelijke pensioen aanbieden, onder iedere omstandigheid. Het fonds wil in de toekomst blijven zorgdragen voor een ieders belang, waardoor iedereen zich gezien en vertegenwoordigd voelt op basis van solidariteit.
Het pensioenfonds stelt zich transparant op door duidelijke en heldere communicatie. De organisatie wil te boek staan als deskundig en ervaren. Het bestuur zoekt tot slot continu naar een bezetting met de juiste verhouding tussen mensen uit de eigen en externe gelederen.

Strategie

Doelstellingen
Het fonds draagt actief bij aan het behoud van een duurzame pensioenregeling die breed vertrouwen geniet, goed en betaalbaar is en die aantrekkelijk blijft voor alle belanghebbenden, jong en oud. Verder:

  • Behoud van een  breed risicodraagvlak op basis van solidariteit en collectiviteit. Het fonds bedient zijn deelnemers en de werkgever zo dat ze zich binnen het fonds vertegenwoordigd voelen en verdeelt de risico’s zo evenwichtig mogelijk over alle belanghebbenden.
  • Verdere groei naar een klantgericht pensioenfonds. Het fonds realiseert transparantie en betrokkenheid door zijn deelnemers zo te informeren dat het hen daadwerkelijk helpt de juiste pensioenkeuzes te maken. 
  • Continue professionalisering van de organisatie. Het fonds leeft de Code Pensioenfondsen (pro)actief na. Deze code richt zich op goed bestuur, toezicht houden en verantwoording afleggen over de plannen en resultaten. Het fonds zorgt verder voor een pensioenuitvoering die binnen de doelstellingen van het fonds past, tegen een zo gunstig mogelijke prijs-kwaliteitverhouding.

Kernwaarden

Het pensioenfonds hanteert als kernwaarden integer, betrokken, degelijk, deskundig en transparant en geeft hieraan als volgt inhoud:

  • Degelijk

Het fonds voert de aan hem toevertrouwde taken degelijk uit. Alle belanghebbenden moeten niet alleen op het fonds kunnen vertrouwen, maar het fonds ook ervaren als een betrouwbaar pensioenfonds. Daarom wordt grote waarde gehecht aan de integriteit van het fonds en is het fonds alert op alles waardoor die integriteit in gevaar kan komen. Alle beslissingen zijn zorgvuldig en passen bij het karakter en de verantwoordelijkheden van het fonds. Het bestuur schenkt ook voortdurend aandacht aan de reikwijdte van de gevolgen van deze beslissingen.

  • Deskundig

Het fonds voert zijn taken deskundig en professioneel uit, op een adequate en weloverwogen wijze. Het fonds is aanspreekbaar op zijn gedrag en zijn besluiten. Dat geldt ook voor eventueel ingeschakelde externe partijen.

  • Transparantie

Het fonds communiceert helder en open over de regeling, de financiële positie van het fonds en de risico’s die daaraan verbonden zijn voor alle belanghebbenden. Het fonds legt helder en open verantwoording af over de invulling van zijn taken, financiële beleid en resultaten.

Ambitie

Het fonds wil alle deelnemers een goed pensioen bieden voor het geld dat zij aan het fonds hebben toevertrouwd, nu en in de toekomst. Daartoe wil het fonds toeslagen verlenen op basis de prijsindex voor gewezen deelnemers en gepensioneerden (waardevast pensioen). Deze ambitie is vertaald in de pensioenregeling, die het fonds zorgvuldig en kwalitatief zo goed mogelijk uitvoert.

Het fonds geeft echter geen garanties op een waardevast pensioen. Eventuele toeslagen worden gefinancierd uit het overrendement op de beleggingen. Het resultaat van de beleggingen is afhankelijk van de economische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan op de financiële markten. Om te kunnen voldoen aan de ambitie van de pensioenregeling moet het fonds beleggen, en beleggen is nooit zonder risico's. Het fonds belegt daarom weloverwogen volgens het beleggingsbeleid. Zo kan het fonds op lange termijn een hoger rendement realiseren dan met sparen alleen, en komt het dichter bij pensioenen die welvaarts- of waardevast zijn, zodat de koopkracht van de pensioenuitkering op peil kan blijven. Het korten van pensioenen wordt echter niet uitgesloten, ook hiervoor kan geen garantie worden gegeven.  

Bestaansrecht en de toekomstbestendigheid van pensioenfondsen

De pensioensector staat ingrijpende veranderingen te wachten. De uitdaging hierbij is dat het fonds blijft voldoen aan de verwachtingen van al zijn belanghebbenden. Ontwikkelingen zoals de vergrijzing van het fonds en de invoering van nieuwe wet- en regelgeving hebben ook gevolgen voor de besturing en inrichting van het fonds. Mede ook in het licht van de status als gesloten fonds. Ze maken het noodzakelijk de uitvoering van de pensioenregeling via een eigen ondernemingspensioenfonds periodiek te toetsen en te evalueren.

Kies uw taal

Welkom op de website van Pensioenfonds Staples

Op het gebruik van deze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage