Nieuwsbericht

Aanpassing van ons bestuur

17 juni 2024

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Staples (SPS) bestaat nu uit acht leden. Vier namens de werkgever, twee namens de werknemers en twee namens de pensioengerechtigden. Er zijn geen bestuursleden namens de toekomstige pensioengerechtigden.

Omdat er nu geen werkgever en ondernemingsraad meer is die bestuurders kan voordragen, wil het huidige bestuur de samenstelling van het bestuur aanpassen. Om geldige besluiten te nemen, moeten bestuurders immers eerst op juiste wijze benoemd kunnen worden.

Uitgangspunten voor een nieuw bestuur

Belangrijke uitgangspunten voor de samenstelling van een nieuw bestuur zijn daarbij:

  • Zekerstellen van de continuïteit van het bestuur
  • Voldoen aan wet- en regelgeving die voor het fonds van toepassing is
  • In lijn handelen met de Code pensioenfondsen 2024
  • Centraal stellen van de belangen van de huidige en toekomstige pensioengerechtigden
  • Meenemen van de voorkeuren van de belanghebbenden, via het verantwoordingsorgaan (VO) en de Vereniging Deelnemers Pensioenfonds Staples (VDPS)
  • Borgen van een evenwichtige belangenafweging voor deelnemers
Board

Voorgenomen besluit – ons plan voor het bestuur

Het bestuur gaat dus veranderen, maar net als nu zijn er straks acht bestuursleden. Het plan is om voortaan twee leden te benoemen namens de toekomstige pensioengerechtigden en vier leden namens de huidige pensioengerechtigden. Nieuw is dat er twee onafhankelijke bestuurders komen. Voor elk bestuurslid, behalve de onafhankelijke leden, draagt de VDPS een kandidaat voor. Daarnaast mogen toekomstige en huidige pensioengerechtigden ook zichzelf kandidaat stellen voor het bestuur, mits zij gesteund worden door 25 andere toekomstige pensioengerechtigden dan wel huidige pensioengerechtigden. Als er meerdere geschikte kandidaten zijn, volgen er verkiezingen. De twee onafhankelijke bestuurders worden door de andere bestuursleden benoemd.

Continuïteit van het bestuur

Om de continuïteit in het bestuur te waarborgen heeft het de voorkeur om de huidige bestuursleden weer terug te laten komen in het aangepaste bestuur. Voor een aantal bestuursleden betekent dit dat zij andere belanghebbenden gaan
vertegenwoordigen. Dit geldt ook zo voor de huidige leden van het verantwoordingsorgaan (VO).

Voorgenomen besluit – ons plan voor het VO

Naast de samenstelling van het bestuur wordt ook de samenstelling van het VO aangepast. Dit bestaat voortaan uit zes leden, waarvan twee leden namens de toekomstige pensioengerechtigden en vier leden namens de huidige pensioengerechtigden. Voor elk VO-lid draagt de VDPS een kandidaat voor. Daarnaast mogen toekomstige en huidige pensioengerechtigden ook zichzelf kandidaat stellen voor het VO-lidmaatschap. Als er meerdere geschikte kandidaten zijn, volgen er verkiezingen.

Vervolgstappen

Over deze aanpassingen worden gesprekken gevoerd met het VO, de VDPS en de toezichthouder op SPS, De Nederlandsche Bank (DNB). Het VO is positief over de voorgestelde wijzigingen. Ons bestuursmodel wordt aangepast als ook de afstemmingsgesprekken met de VDPS en DNB goed verlopen.

Word lid van de VDPS!

Het belang van de VDPS neemt met deze wijzigingen toe. Word daarom lid en meld u aan via gepensioneerdenbuhrman.nl

Word lid!