Nieuwsbericht

De pensioenen bij Stichting Pensioenfonds Staples veranderen niet

21 maart 2024

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Staples heeft besloten om de pensioenen niet in te varen naar een nieuwe pensioenregeling onder de Wet toekomst pensioenen. Voor onze deelnemers en gepensioneerden verandert er dus niets. 

Sinds 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen van kracht. In de sector bespreken werkgevers, vakbonden of  ondernemingsraden en pensioenuitvoerders met elkaar hoe ze de pensioenregeling aanpassen aan de nieuwe wet. Ook kijken zij of en hoe de bestaande pensioenen kunnen worden omgezet naar de nieuwe pensioenregeling. Dit noemen we invaren. Sommige pensioenfondsen kunnen niet invaren. 

Geen invaarverzoek werkgever

Invaren kan alleen plaatsvinden als er een verzoek komt van een  werkgever. Van de nog bestaande werkgevers heeft Staples Solutions B.V., aangegeven dat zij dit niet gaat doen, terwijl Staples Nederland B.V in oktober 2023 failliet is verklaard. Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Staples (afgekort SPS) heeft vanuit diverse invalshoeken ook zelf onderzocht of invaren in het belang van de deelnemers is. Dit blijkt niet het geval. 

Hieronder lichten we twee belangrijke punten toe. We hebben onze overwegingen ook besproken met ons Verantwoordingsorgaan. Die deelde onze conclusie om niet in te varen. Daarnaast hebben we onze overwegingen ook met onze toezichthouder De Nederlandsche Bank besproken.

no change

Juridische risico’s meewegen 

SPS is voortgekomen uit verschillende pensioenfondsen van vele ondernemingen (werkgevers). Voor elke deelnemer moet achterhaald worden wie de rechtsgeldige (oud-)werkgever is om het invaarverzoek bij SPS te kunnen indienen. Het is niet uitvoerbaar om al deze ondernemingen (voor zover deze vanwege de vele fusies of faillissementen nog bestaan) en het bijbehorende werkgeverschap te achterhalen. 

De Raad voor de rechtspraak waarschuwt ook voor vele juridische procedures die mogelijk gevoerd gaan worden bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Geschillen kunnen bijvoorbeeld ontstaan over de vraag of invaren wel rechtsgeldig is als de (oud-)werkgever geen invaarverzoek heeft ingediend. Dat invaarverzoek is wel noodzakelijk om te kunnen invaren. Dit juridisch risico is hiermee voor SPS een belangrijk punt in de overwegingen om niet in te varen. 

Financiële consequenties deelnemers: Dubbele kosten voorkomen 

SPS is sinds 1 juli 2018 een gesloten pensioenfonds. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe deelnemers tot SPS toetreden en er dus geen premie meer betaald wordt. Hoewel SPS gesloten is, blijkt tot op heden dat zelfstandige voorzetting van SPS nog steeds de beste optie is Het bestuur bekijkt of SPS op termijn wordt opgeheven, door de pensioenen elders onder te brengen. Met dit vooruitzicht is invaren nu niet voor de hand liggend want het brengt dubbele kosten met zich mee. 

De verwachting om in de toekomst het pensioenfonds op te heffen wordt ook in de Handreiking Evenwichtige transitie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  genoemd als mogelijke reden voor een pensioenfonds om niet in te varen. 

Hebt u vragen?

Uiteraard houden we u op de hoogte over het verdere verloop bij SPS. Hebt u een vraag over het bovenstaande of wilt u meer informatie? Dan kunt u mailen naar: pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl