Aanpassing bestuur en verantwoordingsorgaan

De samenstelling van het bestuur en het verantwoordingsorgaan gaat veranderen: U kunt zich namens de (toekomstig) pensioengerechtigden kandideren voor het bestuur of het verantwoordingsorgaan (vo).

Vanwege het ontbreken van een werkgever gaat de samenstelling van het bestuur van Stichting Pensioenfonds Staples veranderen. Er komen twee onafhankelijke bestuurders die door het bestuur worden benoemd. Daarnaast zullen er voortaan twee leden namens de toekomstige pensioengerechtigden (officieel gewezen deelnemers genoemd) en vier leden namens de huidige pensioengerechtigden in het bestuur zitten. 

Omdat er nu geen werkgever en ondernemingsraad meer is die bestuurders kan voordragen, wil het huidige bestuur de samenstelling van het bestuur aanpassen. Om geldige besluiten te nemen, moeten bestuurders immers eerst op juiste wijze benoemd kunnen worden. Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Staples (SPS) bestaat nu uit acht leden. Vier namens de werkgever, twee namens de werknemers en twee namens de pensioengerechtigden. Er zijn geen bestuursleden namens de toekomstige pensioengerechtigden. 

Door deze wijzigingen moeten er twee bestuursleden namens de toekomstige pensioengerechtigden en twee bestuursleden namens de pensioengerechtigden worden benoemd. Voor deze benoemingen mag de Vereniging Deelnemers Pensioenfonds Staples (VDPS) kandidaten voordragen. Om daarbij de continuïteit, deskundigheid en ervaring in het bestuur te waarborgen draagt de VDPS de huidige bestuurders met bovenstaande aandachtsgebieden voor. 

Daarnaast kunt u als (toekomstig) pensioengerechtigde u zelf ook kandidaat stellen voor het bestuur. Mits u gesteund wordt door 25 andere (toekomstig) pensioengerechtigden. 

Wat houdt een functie als bestuurslid van het pensioenfonds in?

Het bestuurslidmaatschap is een verantwoordelijke functie waaraan hoge eisen worden gesteld. Als bestuurder van het pensioenfonds hebt u inhoudelijk te maken met diverse belangrijke vraagstukken. U houdt zich bijvoorbeeld bezig met de vraag hoe het pensioenfonds zich kan voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen. Hierbij houdt u op een evenwichtige wijze steeds rekening met de belangen van alle betrokkenen bij het pensioenfonds. De zittingstermijn van een bestuurslid is vier jaar.

 

test

Kandideren voor het bestuur

  • Bestuursleden namens de toekomstig pensioengerechtigden
    Het betreft de functie van voorzitter van de beleggingscommissie die naast het aandachtsgebied ‘beleggingen’ ook als aandachtsgebied ‘besturen van een organisatie’ heeft. De tweede bestuurder heeft eveneens als aandachtsgebied ‘beleggingen’ en daarnaast ‘financiële zaken’.
  • Bestuursleden namens de pensioengerechtigden
    Het betreft de functie van secretaris van het bestuur, die tevens als aandachtsgebieden: ‘pensioenregelingen en pensioensoorten’, ‘uitbestede en opgedragen werkzaamheden’ en ‘beleggingen’ heeft. De tweede bestuurder heeft als aandachtsgebieden: ‘administratieve organisatie/interne controle’ en ‘uitbestede en opgedragen werkzaamheden’.

Kandideren voor het bestuur

Hieronder leest u wanneer u in aanmerking komt om u zelf kandidaat te stellen.

  • U voldoet aan het functieprofiel en moet worden gesteund door 25 andere toekomstig pensioengerechtigden. 
  • U heeft uiterlijk tot 6 september de tijd om te reageren en u verkiesbaar te stellen. 
    Reacties op of na die datum worden niet meer in behandeling genomen.  

Als er meerdere geschikte kandidaten voor een bestuursfunctie zijn, volgen er verkiezingen.

Het verantwoordingsorgaan verandert ook

Naast de samenstelling van het bestuur wordt ook de samenstelling van het verantwoordingsorgaan (VO) aangepast. Dit zal voortaan bestaan uit zes leden, waarvan twee leden namens de toekomstige pensioengerechtigden en vier leden namens de huidige pensioengerechtigden. Door deze aanpassingen moeten er vier VO-leden namens de pensioengerechtigden worden benoemd en twee VO-leden namens de toekomstig pensioengerechtigden. De VDPS mag kandidaten voordragen. Om daarbij de continuïteit, deskundigheid en ervaring in het verantwoordingsorgaan te waarborgen draagt de VDPS vier huidige leden van het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden voor en één huidig lid namens de toekomstig pensioengerechtigden. U kunt als (toekomstig) pensioengerechtigde u zelf kandidaat stellen voor het VO-lidmaatschap. U moet voldoen aan het functieprofiel. Ook hier geldt dat wanneer er meerdere geschikte kandidaten voor een functie zijn, er verkiezingen volgen.

Wat houdt de functie van lid van het verantwoordingsorgaan in?

Het verantwoordingsorgaan heeft tot taak om jaarlijks een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en over de beleidskeuzes van het bestuur voor de toekomst. Het verantwoordingsorgaan oordeelt daarbij of het bestuur de verschillende belangen evenwichtig afweegt. Gezien de taken van het verantwoordingsorgaan vindt het bestuur het essentieel dat het verantwoordingsorgaan bepaalde kwaliteiten heeft en dat de leden van het verantwoordingsorgaan geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. De zittingstermijn van een lid van het verantwoordingsorgaan is vier jaar. 

Meer weten?

Voor meer informatie over de kandidaatstelling of het functieprofiel kunt u ook contact opnemen met het bestuurssecretariaat van het pensioenfonds via BestuurPFStaples@blueskygroup.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer (020) 426 63 20.