Toekomst Pensioenfonds Staples

In het voorjaar van 2014 is het pensioenfonds door De Nederlandsche Bank (DNB) aangemerkt als een door de vergrijzing krimpend pensioenfonds. Bovendien worden er sinds 1 januari 2015 door de werkgever geen nieuwe medewerkers meer aangemeld bij het fonds, waardoor het fonds nog verder krimpt. Een fonds dat krimpt heeft te maken met een aantal specifieke risico’s. Die zijn o. a. door DNB opgenomen in een ‘factsheet’ (een overzicht van deze risico's) uit augustus 2013

DNB heeft in het factsheet voorbeelden genoemd met betrekking tot:

  • Gekwalificeerde mensen voor bestuur en andere organen
  • Kostenvoorziening voor het betalen van de uitvoeringskosten
  • Beleggingsrisico’s die niet passen bij de veranderende verplichtingen
  • Zicht op (toekomstige) overdrachtsmogelijkheden
  • Capaciteit om actuariële risico’s zelfstandig op te vangen
  • Communicatie met de deelnemer
  • Balans tussen de beheersomgeving en de complexiteit van de beleggingsportefeuille

Het bestuur heeft zich verdiept in deze risico’s en naar aanleiding van deze analyse is een kwetsbaarheidsmatrix opgesteld. Hierin staan alle relevante risico’s – inclusief de in de factsheet opgenomen risico’s-  die van invloed kunnen zijn op de kwetsbaarheid van het pensioenfonds. Kwetsbaarheid in de zin van de mogelijkheid dat het voortzetten niet meer in het belang van de belanghebbenden is en het fonds niet meer zelfstandig kan voortbestaan. Aan de hand van de kwetsbaarheidsmatrix bekijkt het bestuur voortdurend of het de beste oplossing is voor alle belanghebbenden om als zelfstandig pensioenfonds verder te gaan en/of dat er een andere vorm moet worden gekozen. Bijvoorbeeld het overdragen van de rechten aan een verzekeraar of samenwerken met een of meerdere andere fondsen in een Algemeen Pensioenfonds (APF).

Uit de analyse blijkt dat op dit moment (2017) voortzetting van het pensioenfonds de beste optie is voor alle belanghebbenden, dus de actieve deelnemers, de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden.

Lees ook het artikel 'Toekomst van het fonds: Plan B', dat eerder verscheen in het verkorte jaarverslag over 2016.

Hebt u vragen over de toekomst van het pensioenfonds, kijk dan bij veelgestelde vragen over de toekomst van het pensioenfonds