Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Veelgestelde vragen over de toekomst van het pensioenfonds

De Commissie Toekomst houdt zich sinds 2014 actief bezig met de vraagstukken rondom de toekomst van het pensioenfonds en adviseert het bestuur over de wijze waarop deze kunnen worden opgepakt.

De risico’s waaraan een pensioenfonds wordt blootgesteld, zijn vertaald naar een zogenaamde kwetsbaarheidsmatrix die elk halfjaar wordt geactualiseerd. Aan de hand van deze kwetsbaarheidsmatrix bekijken de Commissie Toekomst en het bestuur regelmatig of het de beste oplossing is voor alle belanghebbenden om als zelfstandig pensioenfonds verder te gaan en/of dat er een andere vorm moet worden gekozen.

Die zijn door DNB opgenomen in een ‘factsheet’ (een overzicht van deze risico's) uit augustus 2013

DNB heeft in het factsheet voorbeelden genoemd met betrekking tot:

  • Gekwalificeerde mensen voor bestuur en andere organen
  • Kostenvoorziening voor het betalen van de uitvoeringskosten
  • Beleggingsrisico’s die niet passen bij de veranderende verplichtingen
  • Zicht op (toekomstige) overdrachtsmogelijkheden
  • Capaciteit om actuariële risico’s zelfstandig op te vangen
  • Communicatie met de deelnemer
  • Balans tussen de beheersomgeving en de complexiteit van de beleggingsportefeuille

In 2019 heeft de Commissie Toekomst, net als voorgaande jaren, een uitgebreide analyse gemaakt om na te gaan hoe het pensioenfonds het beste kan voortbestaan.  Daarbij werden zorgvuldig de mogelijke kansen en bedreigingen afgewogen en de verschillende alternatieven geschetst. Zowel de Commissie Toekomst als het bestuur concludeerde in 2019 dat voortzetting van het huidige fonds nog steeds de beste optie is.

Als in de toekomst de omstandigheden veranderen, zou dat kunnen betekenen dat het pensioenfonds de werkzaamheden beëindigt en dat de opgebouwde pensioenen worden overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder. Dat kan dan een bedrijfstakpensioenfonds of een verzekeraar zijn. Ook samenwerking met andere fondsen in een Algemeen Pensioenfonds behoort tot de mogelijkheden. In de Pensioenwet zijn het uit te voeren besluitvormingsproces en de te volgen overdrachtsprocedure vastgelegd. DNB houdt daar toezicht op.

Op dit moment niet. Het vermogen van het pensioenfonds is weliswaar voldoende om de opgebouwde pensioenen in te kopen bij een verzekeraar. Maar dan is er nauwelijks geld over voor toekomstige indexaties. Bij voortzetting van het pensioenfonds is er een realistische kans dat de pensioenen (veel) meer worden geïndexeerd.

Het wegvallen van de premie in 2018 had nauwelijks invloed op de financiële positie Door het geringe aantal actieve deelnemers en het premiebeleid in het fonds was de invloed van de betaalde premie al minimaal op de financiële ontwikkeling van het fonds. Door het wegvallen van deze opbouw en daarbij behorende premie veranderde er praktisch niets aan de financiële situatie van het fonds. Wel zullen de uitvoeringskosten in de jaren na 2020 scherp in de hand gehouden moeten worden. Ten behoeve van de Garantieregeling betaalt de werkgever de daarvoor benodigde koopsommen inclusief de administratiekosten en een solvabiliteitsopslag.

Er wordt van gesloten pensioenfondsen verwacht dat zij onderzoek doen naar de toekomst van het pensioenfonds waarbij alternatieven voor het voortbestaan van het fonds worden onderzocht. En dat zo’n onderzoek regelmatig wordt herhaald. Hierbij is van belang te onderzoeken hoe lang het nog opportuun is om het pensioenfonds te laten voortbestaan, waarbij een evenwichtige belangenafweging wordt gemaakt en de specifieke risico’s voor een gesloten fonds meegewogen worden. Met name vanwege het toeslagpotentieel is op dit moment voortzetting van het pensioenfonds de meest optimale oplossing. Als de financiële positie van het pensioenfonds wijzigt en/of er in de markt betere alternatieven zijn kan er uiteraard worden gekeken naar een andere uitvoering, zoals een bedrijfstakpensioenfonds, een algemeen pensioenfonds of een verzekeraar.

Als het pensioenfonds wordt opgeheven dan moeten de bij het pensioenfonds opgebouwde pensioenen worden overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder. Dat kan dan een ander pensioenfonds of een verzekeraar zijn. In de Pensioenwet zijn het uit te voeren besluitvormingsproces en de te volgen overdrachtsprocedure vastgelegd. DNB houdt daar toezicht op.

De huidige bestuursleden blijven. Er zijn met de werkgever afspraken gemaakt voor de levering van bestuursleden (namens werkgever) tot en met het einde van 2020. Voor de periode daarna heeft de werkgever een bedrag ter beschikking gesteld om de governance intact te houden. In de loop der tijd zullen hier bij verdere krimp aanpassingen op volgen.

Het bestuur voert regelmatig een uitgebreide toekomstanalyse uit en de uitkomst hiervan is dat het bestuur vooralsnog van mening is, dat het fonds tot rond het jaar 2025 op de huidige voet kan worden voorgezet. Mocht er reden zijn om de overdacht of samenwerking eerder te laten  plaatsvinden, zal het bestuur alle belanghebbenden op de hoogte houden en alle noodzakelijke stappen delen. Waaronder het raadplegen van de deelnemers (zoals voorgeschreven door DNB) bij het nemen van een belangrijke stap.

Kies uw taal

Welkom op de website van Pensioenfonds Staples

Op het gebruik van deze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage