Veelgestelde vragen over de toekomst van het pensioenfonds

De Commissie Toekomst houdt zich sinds 2014 actief bezig met de vraagstukken rondom de toekomst van het pensioenfonds en adviseert het bestuur over de wijze waarop deze kunnen worden opgepakt. Ook de ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenakkoord worden in deze adviezen meegenomen.

De risico’s waaraan een pensioenfonds wordt blootgesteld, zijn vertaald naar een zogenaamde kwetsbaarheidsmatrix die elk halfjaar wordt geactualiseerd. Aan de hand van deze kwetsbaarheidsmatrix bekijken de Commissie Toekomst en het bestuur regelmatig of het de beste oplossing is voor alle belanghebbenden om als zelfstandig pensioenfonds verder te gaan en/of dat er een andere vorm moet worden gekozen.

Die zijn door DNB opgenomen in een ‘factsheet’ (een overzicht van deze risico's) uit augustus 2013

DNB heeft in het factsheet voorbeelden genoemd met betrekking tot:

  • Gekwalificeerde mensen voor bestuur en andere organen
  • Kostenvoorziening voor het betalen van de uitvoeringskosten
  • Beleggingsrisico’s die niet passen bij de veranderende verplichtingen
  • Zicht op (toekomstige) overdrachtsmogelijkheden
  • Capaciteit om actuariële risico’s zelfstandig op te vangen
  • Communicatie met de deelnemer
  • Balans tussen de beheersomgeving en de complexiteit van de beleggingsportefeuille

De toekomst van het fonds is een van de belangrijkste vraagstukken waar het fonds mee te maken heeft. Net als in voorgaande jaren krijgt de toekomst van ons pensioenfonds bijzondere aandacht en worden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten gehouden. 

Sinds 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen van kracht. In de sector bespreken werkgevers, vakbonden of ondernemingsraden en pensioenuitvoerders met elkaar hoe ze de pensioenregeling aanpassen aan de nieuwe wet. Ook kijken zij of en hoe de bestaande pensioenen kunnen worden omgezet naar de nieuwe pensioenregeling. Dit noemen we invaren. Voor alle fondsen geldt dat uiterlijk 1 januari 2028 een eventuele nieuwe pensioenregeling moet zijn ingevoerd.

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Staples heeft besloten om de pensioenen niet in te varen naar een nieuwe pensioenregeling onder de Wet toekomst pensioenen. Voor onze deelnemers en gepensioneerden verandert er dus niets.

Vanuit diverse invalshoeken is onderzocht of invaren in het belang van de deelnemers is. Dit blijkt niet het geval. De overwegingen om niet in te varen zijn besproken met ons Verantwoordingsorgaan en met onze toezichthouder De Nederlandsche Bank. 

Bij het maken van de toekomstige keuzes staat bij het bestuur van het pensioenfonds centraal wat het meest gunstig is voor de deelnemers van het pensioenfonds. We kijken daarbij ook naar de kwetsbaarheid van ons fonds, op basis van de regels die De Nederlandsche Bank daarvoor heeft opgesteld. Vooralsnog is naar het oordeel van het bestuur de zelfstandige voortzetting van ons pensioenfonds de beste optie.

Echter op basis van de huidige kosten ontwikkelingen en mogelijkheden om naar een andere uitvoeringsvorm over te gaan  streven wij naar een liquidatie van ons fonds en overgang naar een andere pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld een verzekeraar) uiterlijk in 2029.

Als in de toekomst de omstandigheden veranderen, zou dat kunnen betekenen dat het pensioenfonds de werkzaamheden beëindigt en dat de opgebouwde pensioenen worden overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder. Dat kan dan een bedrijfstakpensioenfonds of een verzekeraar zijn. Ook samenwerking met andere fondsen in een Algemeen Pensioenfonds behoort tot de mogelijkheden. In de Pensioenwet zijn het uit te voeren besluitvormingsproces en de te volgen overdrachtsprocedure vastgelegd. DNB houdt daar toezicht op.

Op dit moment niet. Het vermogen van het pensioenfonds is weliswaar voldoende om de opgebouwde pensioenen in te kopen bij een verzekeraar. Maar dan is er nauwelijks geld over voor toekomstige indexaties. Bij voortzetting van het pensioenfonds is er een realistische kans dat de pensioenen (veel) meer worden geïndexeerd.

Het wegvallen van de premie in 2018 had nauwelijks invloed op de financiële positie Door het geringe aantal actieve deelnemers en het premiebeleid in het fonds was de invloed van de betaalde premie al minimaal op de financiële ontwikkeling van het fonds. Door het wegvallen van deze opbouw en daarbij behorende premie veranderde er praktisch niets aan de financiële situatie van het fonds. De uitvoeringskosten worden door het bestuur scherp in de gaten gehouden.

Er wordt van gesloten pensioenfondsen verwacht dat zij onderzoek doen naar de toekomst van het pensioenfonds waarbij alternatieven voor het voortbestaan van het fonds worden onderzocht. En dat zo’n onderzoek regelmatig wordt herhaald. Hierbij is van belang te onderzoeken hoe lang het nog opportuun is om het pensioenfonds te laten voortbestaan, waarbij een evenwichtige belangenafweging wordt gemaakt en de specifieke risico’s voor een gesloten fonds meegewogen worden. Met name vanwege het toeslagpotentieel is op dit moment voortzetting van het pensioenfonds de meest optimale oplossing. Als de financiële positie van het pensioenfonds wijzigt en/of er in de markt betere alternatieven zijn kan er uiteraard worden gekeken naar een andere uitvoering, zoals een bedrijfstakpensioenfonds, een algemeen pensioenfonds of een verzekeraar.

Het pensioenfonds is een zelfstandige entiteit. Aandeelhouders van Staples kunnen op geen enkele wijze beschikken over de door het fonds beheerde tegoeden of aanspraken. 

Als het pensioenfonds wordt opgeheven dan moeten de bij het pensioenfonds opgebouwde pensioenen worden overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder. Dat kan dan een ander pensioenfonds of een verzekeraar zijn. In de Pensioenwet zijn het uit te voeren besluitvormingsproces en de te volgen overdrachtsprocedure vastgelegd. DNB houdt daar toezicht op.

Zeker. Het stichtingsbestuur heeft realistische eisen gesteld en de werkgever is daarin meegegaan.

Het bestuur voert regelmatig een uitgebreide toekomstanalyse uit en de uitkomst hiervan is dat het bestuur vooralsnog van mening is, dat het fonds tot rond het jaar 2030 op de huidige voet kan worden voorgezet. Mocht er reden zijn om de overdacht of samenwerking eerder te laten  plaatsvinden, zal het bestuur alle belanghebbenden op de hoogte houden en alle noodzakelijke stappen delen. Waaronder het raadplegen van de deelnemers (zoals voorgeschreven door DNB) bij het nemen van een belangrijke stap. Daarbij worden alle ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenakkoord ook meegenomen in de afwegingen.

Staat uw vraag er niet bij? Klik dan hier en lees meer veelgestelde vragen over uw pensioenfonds. Op de pagina contact vindt u de verschillende manieren om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief van het fonds. Dit kan via MijnStaplesPensioen.