Cookies op de website

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon. Onze website en portal maken gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website of portal goed te laten functioneren. Daarnaast passen wij cookies toe om het gebruik van de website of portal te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.

Akkoord

Veelgestelde vragen over de toekomst van het pensioenfonds

Er is een analyse gemaakt van de verschillende mogelijkheden voor de uitvoering van de pensioenen voor de (gewezen) deelnemers en de pensioengerechtigden van Pensioenfonds Staples. Uit die analyse kwam naar voren dat op dit moment voortzetting van het pensioenfonds de beste optie is voor de (gewezen) deelnemers en de pensioengerechtigden van ons pensioenfonds. Als in de toekomst de omstandigheden veranderen, zou dat kunnen betekenen dat het pensioenfonds de werkzaamheden beëindigt en dat de opgebouwde pensioenen worden overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder. Dat kan dan een bedrijfstak-pensioenfonds of een verzekeraar zijn. Ook samenwerking met andere fondsen in een Algemeen Pensioenfonds behoort tot de mogelijkheden. In de Pensioenwet zijn het uit te voeren besluitvormingsproces en de te volgen overdrachtsprocedure vastgelegd. DNB houdt daar toezicht op.

Op dit moment niet. Het vermogen van het pensioenfonds is weliswaar voldoende om de opgebouwde pensioenen in te kopen bij een verzekeraar. Maar dan is er nauwelijks geld over voor toekomstige indexaties. Bij voortzetting van het pensioenfonds is er een realistische kans dat de pensioenen (veel) meer worden geïndexeerd.

De werkgever heeft in 2014 besloten om de pensioenopbouw voor de nieuwe werknemers vanaf 1 januari 2015 niet meer onder te brengen bij Pensioenfonds Staples. Nu de werkgever heeft besloten om ook de pensioenopbouw van de werknemers die al vóór 1 januari 2015 in dienst waren niet meer bij het pensioenfonds onder te brengen, heeft dat geen of nauwelijks invloed op de financiële situatie van het pensioenfonds. De toekomstige pensioenopbouw voor deze groep was namelijk een heel klein deel van de pensioenverplichtingen van het fonds. De premie was ongeveer 1% van het totale vermogen van het pensioenfonds. Er is nu sprake van een zogenaamd gesloten pensioenfonds. Natuurlijk moet nog steeds wel worden geregeld dat er ook voor de toekomst een deskundig bestuur aanwezig blijft. Wel moet goed inzicht blijven in de ontwikkeling van de totale kosten van uitvoering en de ontwikkeling van het totaal aantal deelnemers van het fonds. Dit blijkt o.a. uit de kosten van uitvoering per deelnemer.

Als het pensioenfonds wordt opgeheven dan moeten de bij het pensioenfonds opgebouwde pensioenen worden overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder. Dat kan dan een ander pensioenfonds of een verzekeraar zijn. In de Pensioenwet zijn het uit te voeren besluitvormingsproces en de te volgen overdrachtsprocedure vastgelegd. DNB houdt daar toezicht op.

De huidige bestuursleden blijven. Er zijn met de werkgever afspraken gemaakt voor de levering van bestuursleden (namens werkgever) tot en met het einde van 2020. Voor de periode daarna heeft de werkgever een bedrag ter beschikking gesteld om de governance intact te houden. In de loop der tijd zullen hier bij verdere krimp aanpassingen op volgen.

Er wordt van gesloten pensioenfondsen verwacht dat zij onderzoek doen naar de toekomst van het pensioenfonds waarbij alternatieven voor het voortbestaan van het fonds worden onderzocht. En dat zo’n onderzoek regelmatig wordt herhaald. Hierbij is van belang te onderzoeken hoe lang het nog opportuun is om het pensioenfonds te laten voortbestaan, waarbij een evenwichtige belangenafweging wordt gemaakt en de specifieke risico’s voor een gesloten fonds meegewogen worden. Met name vanwege het toeslagpotentieel is op dit moment voortzetting van het pensioenfonds de meest optimale oplossing. Als de financiële positie van het pensioenfonds wijzigt en/of er in de markt betere alternatieven zijn kan er uiteraard worden gekeken naar een andere uitvoering, zoals een bedrijfstakpensioenfonds, een algemeen pensioenfonds of een verzekeraar.

Het bestuur voert regelmatig een uitgebreide toekomstanalyse uit en de uitkomst hiervan is dat het bestuur vooralsnog van mening is, dat het fonds tot rond het jaar 2025 op de huidige voet kan worden voorgezet. Mocht er reden zijn om de overdacht of samenwerking eerder te laten  plaatsvinden, zal het bestuur alle belanghebbenden op de hoogte houden en alle noodzakelijke stappen delen. Waaronder het raadplegen van de deelnemers (zoals voorgeschreven door DNB) bij het nemen van een belangrijke stap.

Kies uw taal

Welkom op de website van Pensioenfonds Staples

Op het gebruik van deze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage