Cookies op de website

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon. Onze website en portal maken gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website of portal goed te laten functioneren. Daarnaast passen wij cookies toe om het gebruik van de website of portal te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.

Akkoord

Veelgestelde vragen over de financiële positie van het pensioenfonds

Of het mogelijk is uw pensioen te verhogen met een toeslag is afhankelijk van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad van eind november is bepalend hiervoor

  • Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 110% wordt geen toeslag toegekend.
  • Bij een beleidsdekkingsgraad tussen 110% en een nader te bepalen bovengrens wordt toeslagverlening naar rato toegepast.
  • Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan de bovengrens vindt volledige toeslagverlening plaats. De bovengrens wordt zodanig vastgesteld dat aan de eis van toekomstbestendigheid van de toeslagverlening wordt voldaan.

Aan het eind van elk jaar besluit het bestuur van het pensioenfonds of het mogelijk is om een toeslag te verlenen.

Korten van uw pensioen is op dit moment niet aan de orde. Pas als de beleidsdekkingsgraad van een fonds langdurig onder het vereiste niveau is, kan er sprake van verplichte korting op aanspraken of uitkeringen zijn. Ook op basis van het recente dieptepunt zou het pensioenfonds Staples in 2021 nog niet hoeven te korten.

In de volgende twee situaties kan uw pensioen verlaagd worden:

  • De beleidsdekkingsgraad ligt vijf jaar (zes meetmomenten) onder de minimaal vereiste dekkingsgraad (104,0%) en de actuele dekkingsgraad ligt op het laatste meetmoment onder de 100%. Korting is dan onvoorwaardelijk maar mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar).
  • Het zal het pensioenfonds volgens het herstelplan niet lukken om binnen 10 jaar op het vereiste vermogen te komen. Dat kan gebeuren als de actuele dekkingsgraad onder de kritische dekkingsgraad van 92% ligt. Ook deze korting mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar). De eerste korting is onvoorwaardelijk, de overige zijn voorwaardelijk.

Als de beleidsdekkingsgraad aan het einde van een kwartaal onder de vereiste dekkingsgraad komt, dan moet het binnen drie maanden een herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) indienen. In een herstelplan staat hoe het pensioenfonds verwacht in een periode van 10 jaar weer over voldoende financiële reserves te beschikken. Eind juni 2020 lag de beleidsdekkingsgraad met 113,1% onder de vereiste dekkingsgraad van 114,7%. Het fonds heeft eind september 2020 een herstelplan bij DNB ingediend. 

Het is de bedoeling dat een pensioenfonds beschikt over voldoende buffers om met een grote kans de opgebouwde pensioenen te kunnen uitbetalen. De hoogte van de vereiste buffer is afhankelijk van de beleggingsmix. Bij ons pensioenfonds is de vereiste buffer gelijk aan 14,7% (eind juni 2020). De vereiste dekkingsgraad is dan 114,7%.

Het pensioenfonds belegt in diverse beleggingsvormen. Bijvoorbeeld in risicovrije obligaties, in aandelen en in onroerend goed. Pensioenfonds Staples belegt minder risicovol dan het gemiddelde pensioenfonds in Nederland. Toch zijn beleggingsrisico’s onvermijdelijk. Daarom kan het pensioenfonds geen garantie geven. Om risico’s op te kunnen vangen moet elk pensioenfonds over een buffer beschikken. Het percentage van de buffer is bij ons pensioenfonds hoger dan gemiddeld in Nederland. De pensioenen zijn bij een verzekeraar wel gegarandeerd omdat een verzekeraar zo risicovrij mogelijk belegt. Daardoor kan weliswaar een garantie worden gegeven maar dat betekent ook dat er geen opwaarts potentieel is om toekomstige indexaties te geven.

Bij toeslag wordt het pensioen aangepast aan de waardeontwikkeling van het geld. Daarmee wil het bestuur zorgen voor behoud van koopkracht. Verhoging van pensioen is dus belangrijk om de stijging van de kosten bij te kunnen houden. Zou er geen toeslag worden verleend en de kosten nemen jaarlijks toe met 2% dan kunt u met het pensioen over 20 jaar nog maar 2/3e kopen van de spullen die u nu voor uw pensioen kunt kopen. Er kan pas toeslag worden verleend als de buffer groot genoeg is. Daarvoor is – naast pensioenpremie – vooral beleggingsrendement nodig. Zonder beleggingsrisico’s is de rendementsverwachting echter te laag en kunnen de pensioenen niet of nauwelijks worden verhoogd. Het pensioenfonds loopt beleggingsrisico’s met als doel om de pensioenen te verhogen.

Pensioenfonds Staples is een van de weinige pensioenfondsen in Nederland die de pensioenen de afgelopen jaren heeft verhoogd. De kans dat de komende vijf jaar (volledig) toeslag wordt verleend is aanwezig. Korten van de pensioenen is op dit moment niet aan de orde. Voor de komende vijf jaar is de kans op korten klein, maar niet uitgesloten. Als de pensioenen op dit moment zouden worden overgedragen naar een verzekeraar gaat de verzekeraar het vermogen van het pensioenfonds risicovrij beleggen en kan er nauwelijks nog toeslag worden verleend.

Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl en op uw Uniform Pensioenoverzicht van 2020 ziet u een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. U ziet een inschatting van uw totale pensioen, inclusief de AOW met verschillende scenariobedragen. Hierbij is ook rekening gehouden met een mogelijke stijging van de prijzen.

Kies uw taal

Welkom op de website van Pensioenfonds Staples

Op het gebruik van deze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage