Veelgestelde vragen over de financiële positie van het pensioenfonds

Of het mogelijk is uw pensioen te verhogen met een toeslag is afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad . De beleidsdekkingsgraad van eind november is bepalend hiervoor

  • Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 110% wordt geen toeslag toegekend.
  • Bij een beleidsdekkingsgraad tussen 110% en een nader te bepalen bovengrens wordt toeslagverlening naar rato toegepast.
  • Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan de bovengrens vindt volledige toeslagverlening plaats. De bovengrens wordt zodanig vastgesteld dat aan de eis van toekomstbestendigheid van de toeslagverlening wordt voldaan.

Aan het eind van elk jaar besluit het bestuur van het pensioenfonds of het mogelijk is om een toeslag te verlenen.

Korten van uw pensioen is op dit moment niet aan de orde. Pas als de beleidsdekkingsgraad van een fonds langdurig onder het minimum vereiste niveau is, kan er sprake van verplichte korting op aanspraken of uitkeringen zijn. 

In de volgende twee situaties kan uw pensioen verlaagd worden:

  • De beleidsdekkingsgraad ligt vijf jaar (zes meetmomenten) onder de minimaal vereiste dekkingsgraad (104,0%) en de actuele dekkingsgraad ligt op het laatste meetmoment onder de 100%. Korting is dan onvoorwaardelijk maar mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar).
  • Het zal het pensioenfonds volgens het herstelplan niet lukken om binnen 10 jaar op het vereiste vermogen te komen. Dat kan gebeuren als de actuele dekkingsgraad onder de kritische dekkingsgraad van 92% ligt. Ook deze korting mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar). De eerste korting is onvoorwaardelijk, de overige zijn voorwaardelijk.

Als de beleidsdekkingsgraad aan het einde van een kwartaal onder de vereiste dekkingsgraad komt, dan moet het binnen drie maanden een herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) indienen. In een herstelplan staat hoe het pensioenfonds verwacht in een periode van 10 jaar weer over voldoende financiële reserves te beschikken. 

Nee. In 2020 moest het pensioenfonds een herstelplan indienen bij DNB. Doordat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de vereiste dekkingsgraad zijn wij per eind maart 2021 uit herstel

Het is de bedoeling dat een pensioenfonds beschikt over voldoende buffers om met een grote kans de opgebouwde pensioenen te kunnen uitbetalen. De hoogte van de vereiste buffer is afhankelijk van de beleggingsmix. Op onze financiële positie pagina leest u hoe groot de buffer moet zijn.

Het pensioenfonds belegt in diverse beleggingsvormen. Bijvoorbeeld in risicovrije obligaties, in aandelen en in onroerend goed. Pensioenfonds Staples belegt minder risicovol dan het gemiddelde pensioenfonds in Nederland. Toch zijn beleggingsrisico’s onvermijdelijk. Daarom kan het pensioenfonds geen garantie geven. Om risico’s op te kunnen vangen moet elk pensioenfonds over een buffer beschikken. Het percentage van de buffer is bij ons pensioenfonds hoger dan gemiddeld in Nederland. De pensioenen zijn bij een verzekeraar wel gegarandeerd omdat een verzekeraar zo risicovrij mogelijk belegt. Daardoor kan weliswaar een garantie worden gegeven maar dat betekent ook dat er geen opwaarts potentieel is om toekomstige indexaties te geven.

Door toeslag wordt het pensioen aangepast aan de waardeontwikkeling van het geld. Daarmee wil het bestuur zorgen voor behoud van koopkracht. Verhoging van pensioen is dus belangrijk om de stijging van de kosten bij te kunnen houden. Zou er geen toeslag worden verleend en de kosten nemen jaarlijks toe met 2% dan kunt u met het pensioen over 20 jaar nog maar 2/3e kopen van de spullen die u nu voor uw pensioen kunt kopen. Er kan pas toeslag worden verleend als de buffer groot genoeg is. Daarvoor is – naast pensioenpremie – vooral beleggingsrendement nodig. Zonder beleggingsrisico’s is de rendementsverwachting echter te laag en kunnen de pensioenen niet of nauwelijks worden verhoogd. Het pensioenfonds loopt beleggingsrisico’s met als doel om de pensioenen te verhogen.

Pensioenfonds Staples is een van de weinige pensioenfondsen in Nederland die de pensioenen de afgelopen jaren heeft verhoogd. De kans dat de komende vijf jaar (volledig) toeslag wordt verleend is aanwezig. Korten van de pensioenen is op dit moment niet aan de orde. Voor de komende vijf jaar is de kans op korten klein, maar niet uitgesloten. Als de pensioenen op dit moment zouden worden overgedragen naar een verzekeraar gaat de verzekeraar het vermogen van het pensioenfonds risicovrij beleggen en kan er nauwelijks nog toeslag worden verleend.

Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl en op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. U ziet een inschatting van uw totale pensioen, inclusief de AOW met verschillende scenariobedragen. Hierbij is ook rekening gehouden met een mogelijke stijging van de prijzen.

Staat uw vraag er niet bij? Klik dan hier en lees meer veelgestelde vragen over uw pensioenfonds. Op de pagina contact vindt u de verschillende manieren om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief van het fonds.