Over het pensioenfonds

Ons bedrijf heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Staples. De stichting beheert de pensioenregeling en is juridisch onafhankelijk van de Staples-ondernemingen in Nederland.

 

Bestuursondersteuning

Blue Sky Group te Amstelveen verzorgt de bestuursondersteuning, de uitvoering van het communicatiebeleid en de deelnemers- en financiële administratie.
Hier kunnen ook de aangesloten onderneming terecht voor algemene informatie over het fonds. Daarnaast is Blue Sky Group het aanspreekpunt voor zaken aangaande het bestuur en eventuele klachten.

Het bestuur

Het pensioenfonds heeft een bestuur dat wordt gevormd door vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gepensioneerden. Het bestuur bestaat uit 8 leden, waarvan er 4 zijn aangesteld door de werkgever, 2 zijn voorgedragen door de COR (actieve deelnemers) en 2 door de Vereniging Gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples (gepensioneerden). Voor gedetailleerde informatie over het bestuur, zie het jaarverslag

 

Verantwoordingsorgaan

De leden van het Verantwoordingsorgaan hebben tot taak het controleren van het handelen van het bestuur met betrekking tot het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan heeft twee vertegenwoordiger namens de aangesloten ondernemingen, één vertegenwoordiger namens de actieve deelnemers, één namens de gewezen deelnemers en drie vertegenwoordiger namens de gepensioneerden.

Intern toezicht

Het pensioenfonds draagt zorg voor de organisatie van het interne toezicht. Het gaat daarbij om het beoordelen van de beleids- en bestuursprocedures, de interne beheersing, de manier waarop de uitvoering van de regeling wordt bestuurd en aangestuurd en de manier waarop wordt omgegaan met risicomanagement. Het interne toezicht wordt bij ons fonds uitgevoerd door de visitatiecommissie.

Vertrouwenspersoon

Als u werkzaamheden uitvoert voor en/of in opdracht van het fonds en u voelt zich onprettig of onveilig over een werksituatie waar u niet goed met de betreffende persoon of een bestuurder over kunt spreken, dan kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon. U kunt daar ook terecht als u een vermoeden hebt van een onregelmatigheid, integriteitsincident of misstand en aarzelt over hoe te handelen.

Via het Nederlands Compliance Instituut is Annemarie Pierik benoemd als een externe vertrouwenspersoon integriteit en ongewenst gedrag. Zij is bereikbaar via de email: a.pierik@compliance-instituut.nl of telefonisch: 06 835 99 847. 

De afdeling pensioenservice

Het pensioenfonds heeft de administratie uitbesteed. Blue Sky Group voert de pensioenrechten- en financiële administratie uit. Enkele voorbeelden van taken die Blue Sky Group voor ons pensioenfonds uitvoert:

  • de administratie van de aanspraken van deelnemers en gewezen deelnemers;
  • het verrichten van uitkeringen aan gepensioneerden;
  • het verstrekken van het Uniform pensioenoverzicht (UPO);
  • het maken van de jaarrekening van het pensioenfonds en het verzamelen van de daartoe benodigde gegevens;
  • het voeren van de financiële administratie van het pensioenfonds (niet zijnde de beleggingsadministratie);
  • het verzorgen van inkomende en uitgaande waardeoverdrachten;
  • het verrichten van alle andere taken die uit het pensioenreglement voortvloeien.

Blue Sky Group is een onafhankelijke, professionele organisatie die zich toelegt op het ondersteunen van pensioenfondsen. Blue Sky Group is geen onderdeel van een Verzekeraar of financiële dienstverlener. Blue Sky Group voert diverse werkzaamheden uit voor ruim 70.000 deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van verschillende pensioenfondsen. Er werken ongeveer 130 mensen. Zij houden zich bezig met pensioenuitvoering, communicatie, bestuursondersteuning, vermogensbeheer en advisering. Als medewerker van een Staples-onderneming kunt u voor vragen over uw pensioen in eerste instantie terecht bij de afdeling HR. Deze zal desgewenst nader contact opnemen met het bestuursbureau van het pensioenfonds.  

VDPS Vereniging Deelnemers Pensioenfonds Staples

De vereniging is opgericht op 3 januari 2002 en telt op dit moment ca. 1000 leden. De doelstelling van de vereniging is “het behartigen van de belangen van de leden en van degenen die lid kunnen zijn, in bijzonder met betrekking tot de huidige of toekomstige pensioenen of aanspraken op pensioen uit de Stichting Pensioenfonds Staples en het in zijn algemeenheid behartigen van de belangen op sociaal-economisch terrein van genoemde leden en potentiële leden.” (zie ook www.gepensioneerdenbuhrmann.nl)

De toezichthouders

De Nederlandsche Bank, als onafhankelijk orgaan, controleert alle pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen (zie ook www.dnb.nl).
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op ons gedrag (zie ook www.afm.nl). 

De Sociale Verzekeringsbank

Hier kunt u een half jaar voordat u in aanmerking komt voor de AOW uw uitkering aanvragen. Als u staat ingeschreven in het bevolkingsregister, krijgt u automatisch een aanvraagformulier thuisgestuurd (zie ook www.svb.nl).